Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /chroot/home/testsine/testsinenglish.com/html/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /chroot/home/testsine/testsinenglish.com/html/ez_sql_mysql.php on line 263
Angol Igealakok

Angol nyelvtan, Igealakok

Igealakok

INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE JELENTÉS
be was/were been lenni
beat beat beaten 1.legyőz 2.erősen megüt (általában többször egymás után) 3.ver (szív) 4.üt (óra) 5.felver (pl. tojást)
become became become válik valamivé
begin began begun 1.elkezd 2.elkezdődik
bend bent bent 1.meghajlít 2.meghajlik
bet bet bet fogad
bite bit bitten 1.megharap 2.megcsíp (rovar)
blow blew blown fúj, megfúj, felfúj
break broke broken 1.eltör, tör, kitör 2.elromlik (gép) 3.rövid időre abbahagy 4.megszeg törvényt
bring brought brought magával hoz valamit
broadcast broadcast broadcast közvetít, sugároz (TV, rádió műsort)
build built built épít
burst burst burst 1.kitör valami 2.valaki/valami kitört valamiben (pl. sírásban,nevetésben)
buy bought bought megvesz, megvásárol
catch caught caught 1.elkap (valamit amit mozog, 2.betegséget, stb) 3.rajtakap valakitelér egy járművet
choose chose chosen választ, kiválaszt
come came come 1.jön 2.érkezik valahova
cost cost cost valami kerül valamibe
creep crept crept settenkedik, oson
cut cut cut vág, elvág, levág
deal deal deal 1.kártyát oszt 2.üzletel, foglalkozik valamivel 3.illegális drogokat ad/vesz
dig dug dug ás
do did done csinál valamit
draw drew drawn rajzolvalamit valamilyen irányba húz, elhúz, behúz
drink drank drunk iszik
drive drove driven 1.vezet (járművet) 2.elvisz valakit kocsival valahova
eat ate eaten eszik
fall fell fallen 1.esik, leesik 2.leejt
feed fed fed etet, megetet
feel felt felt 1.érzi magát valahogy 2.érezni valamit
fight fought fought harcol, kűzd
find found found talál, megtalál
flee fled fled menekül/elmenekül valami elől
fly flew flown 1.repül 2.repülőt vezet
forbid forbade forbidden megtilt, nem enged
forget forgot forgotten elfelejt
forgive forgave forgiven megbocsájt
freeze froze frozen megfagy,megfagyaszt, lefagyaszt
get got got 1.kap valamit 2.megszerez valamit 3.válik valamivé
give gave given ad
go went gone megy, elmegy
grow grew grown 1.nő 2.növeszt 3.termeszt (növényt)
hang hung hung akaszt, felakaszt
have had had birtokol valamit
hear heard heard hall, meghall
hide hid hidden 1.elrejt, eldug 2.elrejtőzik, elbújik
hit hit hit 1.megüt, megütődik, nekiütődik 2.belecsapódik, nekicsapódik valami valaminek
hold held held 1.tart valamit (kézben) 2.megtart valamit valahol 3.megtartja a súlyát 4.tart egy eseményt valahol
hurt hurt hurt 1.fizikai, lelki sérülést okozni valakinek2.fájdalmat érezni egy testrészben
keep kept kept 1.tart valamit valahol 2.tovább csinál, folytat valamit 3.megtart valamit
kneel knelt knelt térdel
know knew known tud, ismer valakit vagy valamit
lay laid laid 1.lefektet valamit valahova 2.előkészít valami valamire 3.toját tojik (tyúk)
lead led led 1.vezet, elvezet valaki valahova 2.állatot (pl.. pórázon) vezet
leave left left 1.elmegy, elutazik, elindul valahova 2.otthagy, hagy valamit (valahol)
lend lent lent kölcsön ad
let let let hagy valakit csinálni valamit
lie lay lain lefekszik
light lit lit meggyújt, felgyújt
lose lost lost 1.elveszít valamit (versenyt is) 2.elhagy valamit
make made made csinál, készít valamit
mean meant meant 1.valami jelent valamit 2.gondol, vél valamit
meet met met találkozik
pay paid paid fizet, kifizet
put put put tesz valamit valahova
read read read Olvas
ride rode ridden 1.lovagol 2.motort, biciklit vezet
ring rang rung 1.csörög 2.csenget 3.felhív valakit telefonon
rise rose risen 1.emelkedik, felemelkedik 2.felkel (Nap)
run ran run fut
say said said mond, elmond
see saw seen lát, meglát
seek sought sought keres, kutat
sell sold sold elad, árul
send sent sent küld, elküld
set set set beállít valamit
sew sewed sewn/sewed varr
shake shook shaken ráz, megráz, megrázkódik
shine shone shone ragyog, fénylik, süt (Nap)
show showed shown/showed mutat, megmutat, bemutat
shrink shrank shrunk összemegy, összezsugorodik
shut shut shut becsuk, bezár, becsap (ajtót)
sing sang sung énekel
sink sank sunk süllyed, elsüllyed
sit sat sat ül, leül
sleep slept slept alszik
slide slid slid csúszik, csúsztat
speak spoke spoken beszél
spend spent spent költ pénzttölt időt
spit spat spat köp
split split split oszt, megoszt, feloszt, részekre bont
spread spread spread terjed, terjeszt
spring sprang sprung ugrik, rugózik
stand stood stood áll, megáll
steal stole stolen lop, ellop
stick stuck stuck 1.beszúr valamit valahova 2.ragaszt, felragaszt, odaragaszt 3.ragad, beragad, ottragad valahol
sting stung stung megszúr, megbök
stink stank stunk bűzlik
strike struck struck 1.megtámad, letámad 2.sztrájkol 3.elüt 4.óra üt valamennyit
swear swore sworn 1.káromkodik 2.esküszik (valaki valamire)
sweep swept swept söpör, összesöpör
swim swam swum úszik
swing swung swung 1.hibálódzik 2.lóbál 3.hintázik
take took taken visz, elvisz
teach taught taught tanít
tear tore torn szakít, szétszakít, széttép
tell told told mesél, elmond
think thought thought gondol, gondolkozik
throw threw thrown dob, hajít
understand understood understood ért, megért
wake woke woken kel, felkel
wear wore worn 1.visel, hord 2.elhasznál, elhasználódik
weep wept wept zokog, sír
win won won nyer. megnyer
write wrote written ír